شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387
مجموعه مقالات آبخيزداري در زمينه هاي مختلف Surface Water Management و A GIS - Remote Sensing compat

:: مموعه مقالات آبخيزداري در زمينه هاي مختلف Surface Water Management و A GIS - Remلات آبخيزداري در زمينه هاي مختلف Surface Water Management و A GI

A GIS - Remote Sensing compatible rainfall-surface runoff model for regional level planning   (Map India 2003)
Chiradeep Adhikari

      Proposed plan for Satluj-Ghaggar-Yamuna-Jojari-Luni-Sabarmati River link channels   (Map India 2003)
Dr. Narpat Singh Rathore

 

Bus stop rationalisation using GIS   (Map India 2003)
G. Saravanan, S. Suresh Immanuel

The Sediment yield potential estimation of Kashmar urban watershed using MPSIAC model in the GIS framework   (Map India 2003)
Hadi Meamarian, Hamid Esmaeilzadeh, Seid Mohmmad Tajbakhsh

Generation of curve number using Remote Sensing and Geographic Information System   (Map Asia 2002)

Cadastral level resources information system for Neeralipallam(kb3) Watershed in the Nilgiris district, Tamilnadu, South India using Remote Sensing, GPS and GIS   (Map Asia 2002)

Water Resource Assessment and Management in Himalayan Catchments through Remote Sensing and GIS Technology   (Map Asia 2002)

Identification of Suitable Sites for Water Harvesting Structures in upper Betwa Watershed through Waris – An Information and Decision Support System   (Map Asia 2002)

Cadastral Level Resources Information System for Kundapallam (Kd1) Watershed in the Nilgiris district using Remote Sensing, GPS and GIS   (Map India 2002)

Groundwater modeling of unconfined aquifer system of crystalline area - A case study in Lapsiya watershed, Hazaribagh, India   (2001)

Estimation of runoff through Remote Sensing(Map India 2000)

AVSWAT- a Spatial Decision Support System for Land and water management and its application for watershed management in Bankura district of West Bengal (Map India 2000)

Geomorphologic & land use planning for Danda watershed (Map India 1999)

Erosion response model for watershed prioritisation in Bajaj sagar sub catchment (Map India 1999)

Geographical Information System in flood management - A case study on river configuration (Map India 1999)

Micro-Watershed development plans using Remote Sensing and GIS for a part of Shetrunji river basin, Bhavnagar district, Gujarat(Map India 1999)

GIS as an integrating instrument for micro-watershed planning and management

Use of Geographic Information System (GIS) tool in watershed hydrology and irrigation water management

Vegetation mapping in Ganges river basin for global mapping project   (ACRS 2000)

Land use planning to avert the migration oriented watershed degradation  (ACRS 1998)

Development of 1 km drainage model based on GTOPO 30 and global data sets  (ACRS 1998)

The application of Remote Sensing and Hydrological model on water conservation capacity estimation for reservior watershed area  (ACRS 1998)

Subwatershed prioritization for watershed management using Remote Sensing and GIS  (ACRS 1997)

Pergau Reservoir Information System (PRIS) for mapping and sedimentaion studies: A study on the development of the reservoir database  (ACRS 1997)

Watershed prioritization for soil conservation planning with Mos-1 messr data, gis applications and socio- economic information  (ACRS 1997)

Use of satellite data to estimate areal evapotranspiration from a tropical watershed  (ACRS 1997)

Remote Sensing and GIS technologies for denudation estimation in a Siwalik Watershed of Nepal  (ACRS 1996)

Runoff analysis in south east Asia using DEM and Remote Sensing data (ACRS 1994)

Recession of Dead Sea through the satellite images (ACRS 1994)

Abstract Only

Application of GIS and Remote Sensing for Watershed development project - A case study(Map Asia 2003)
G S Chattopadhyay, Sujit Choudhury

Role of Remote Sensing and GIS in identifying artificial recharge zones of upper Kodavanar River Basin, Tamil Nadu(Map India 1999)
T. Vasanthakumaran, Shyamala. R, Sridhar. K.


Surface Water Management

Mapping Water Potential: The Use of WATEX to Support UNHCR Refugee Camp Operations in Eastern Chad   Firoz Verjee, Alain Gachet

Remote Sensing and GIS application studies at National Institute of Hydrology   (Map India 1999)

GIS in small hydro planning resource management

Perspectives of GIS Modelling in Hydrology.

Physically based hydrological modelling.

Spatiotemporal hydrological modelling.

Identifying optimum sites for locating reservoirs employing remotely sensed data and Geographical Information Systems.   (ACRS 2000)

Identification and mapping of New Maruganga channel in North-West India of Indian sub-continent   (ACRS 2000)

Preliminary studies for estimating surface soil moisture and roughness based on a simultaneous experiment with CRL/NASDA airbone SAR (PI-SAR)   (ACRS 1999)

Characterizing patterns and trends of wetland vegetation using the normalized difference vegetation index (NDVI)   (ACRS 1999)

Flood predicition from LANDSAT thematic mapper data and hydrological modeling   (ACRS 1999)

Identifying the morphological changes of a distributor of the Ganges in response to the declining flow using remote sensing   (ACRS 1999)

Abstract

Integration Of Hydro-Meteorological Modeling From Real-Time Avhrr Data With Hydrodynamic Simulation For Operational Flood Forecasting In Malaysia (Map Middle East 2005)
Masood Varshosaz, Lawal Billa, S. Mansor, A. R. Mahmud, A. H. Ghazali

Geographical Information System in flood management - A case study on river configuration

نوشته شده توسط خوش بيان | | لينک به اين مطلب
دوشنبه نوزدهم آذر 1386
آیا نقش زنان را در حفظ محیط زیست می دانید ؟

 نقش زنان در حفاظت از محيط زيست

:

 

 

نيمي از جمعيت جهان را زنان تشكيل مي دهند. اما نقش زنان در توسعه و پيشرفت جوامع ، بسيار بيش از يك نيمه است. دامان مادر اولين مدرسه اي است كه هر كودك، علاوه بر الفباي عشق خوب و بد زندگي آشنا مي شود. پس گزافه نيست اگر نقش و سهم زنان را در پي ريزي آينده جوامع بسيار بيش از يك نيمه بدانيم.

زنان همواره ارتباط نزديكي با محيط‌زيست دارند و به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم از آن بهره‌مند مي‌شوند. بنابراين، بجاست كه به فعاليت‌هاي زيست‌محيطي توجه ويژه داشته باشند. زنان مي‌توانند مسير بسياري از رفتارهاي پرخطر بر ضد محيط‌زيست را تغيير دهند. اگر زنان از مشكلات و معضلات زيست‌محيطي و روش‌هاي مقابله با آنها آگاه شوند، تأثير بسياري در كودكان، اعضاي خانواده و اطرافيان خود خواهند گذاشت. آنان مي‌توانند علاوه بر مراقبت از كودكان و كار در خانه و بيرون از خانه، نقش نگهبان محيط‌زيست را هم ايفا كنند.

اما مهمترين نقش هاي زن در محيط زيست عبارتند از:

 الف) زنان، عامل اصلي انتقال فرهنگ زيست محيطي به نسل هاي آينده هستند نظر به اين كه پرورش نسل و تربيت فرزندان بر عهده زنان است ، كودكان از آغاز تولد، شيوه زيستن فرهنگ و راه و رسم ارتباط با محيط  را از مادر مي آموزند. چنانچه فرهنگ زيست محيطي در ميان مادران تعميم يابد و زنان ما قانونمندي اكوسيستم را بشناسند، در آن صورت به خوبي مي توانند اين ميراث معنوي را به فرزندان خود منتقل كنند. به اين ترتيب درمي يابيم كه انتقال فرهنگ مناسب زيست محيطي علاوه بر فطرت و غريزه شخصي زنان بستر و ابزاري نيز مي خواهد كه بايد ضرورتاً در اختيارشان قرار گيرد. زن محروم از امكانات قادر به انتقال يك فرهنگ مناسب نخواهد بود.

ب) زنان به دليل نقش مهمي كه در مديريت خانه دارند مي توانند برنامه ريزان اصلاح محيط زيست در خانه و محله خود باشند.                                          
ج) زنان به دليل نقش چشمگيري كه در كشاورزي دارند قادرند در كاهش مصرف سم و استفاده بهينه از كود در حفظ محيط زيست تأثير گذار باشند. زنان روستايي حتي اگر رئيس واحد بهره برداري كشاورزي نباشند قطعاً شريك اصلي همسر خود در انجام كارهاي كشاورزي هستند و از اين رو مي توانند در تصميم گيري خانواده در زمينه ميزان و شيوه مصرف سم و كود به خوبي دخالت كنند.

د) زنان عاملان انتقال ميراث معنوي و دانش سنتي زيست محيطي هستند كه بايد از نو كشف و مورد بهره برداري مناسب قرار گيرد.

ه) زنان عامل اصلي اصلاح فرهنگ مصرف هستند به دليل نقش مهمي كه زنان در اداره خانه و پرورش و تربيت كودكان دارند. طبيعتاً فرهنگ مصرف كه نقش ويژه اي در اصلاح رفتار زيست محيطي دارد در خانه و بين افراد خانواده به وسيله زنان شكل مي گيرد. به مثال هاي زير توجه كنيد:

  اگر زنان از فرهنگ مناسبي در زمينه مصرف آب برخوردار باشند با انتقال اين فرهنگ به اعضاي خانواده مي توانند سالانه ۱۵۰ هزار ليتر آب در خانواده خود صرفه جويي كنند.

  زنان مي توانند به نوجوانان بياموزند كه از ترددهاي غيرضروري با خودروي شخصي اجتناب  نمايند و با تشويق و ترويج استفاده از وسيله نقليه عمومي، موجب كاهش اكسيد نيتروژن و دي اكسيد گوگرد  شوند. 

  اشاعه كاستن از مصرف برق در خانواده كه ميزان دي اكسيد گوگرد توسط نيروگاهها را كاهش مي دهد.

   تشويق خانواده به كاهش مصرف افشانه ها و خريد  يخچال بدون C.F.C ، علاوه بر كاهش گازهاي گلخانه اي و پالايش هوا از بزرگتر شدن حفره لايه اوزن جلوگيري مي كند.

    صرفه جويي در مصرف كاغذ و دستمال كاغذي كه در جلوگيري از نابودي جنگلها بسيار مؤثر است

    استفاده منطقي از شوينده ها و كاهش مصرف آنها، از آلوده شدن سفره  آبهاي زيرزميني مي كاهد.

  استفاده كمتر از پلاستيك و ظروف يك بار مصرف كه پانصد سال وقت براي تجزيه آنها لازم است، در صورتي كه در سطوح گسترده اي به آن عمل شود به حفاظت محيط زيست كمك شاياني خواهند كرد. اگر زنان براي نظافت خانه ،شستشوي خودرو، تفكيك زباله در مبدأ و استفاده مجدد از زباله تر براي تهيه كود آلي و دهها مورد ديگر، برنامه زيست محيطي مناسبي داشته باشند. بخش عظيمي از مشكلات زيست محيطي حل خواهد شد.

اما در رسيدن به اين اهداف و با داشتن توانايي هاي زنان بي شك مشكلات عديده اي در راه آنان قرار گرفته است. مهمترين مشكلاتي كه زنان در ايفاي نقش خود در محيط زيست دارند امروزه به عينه ديده مي شود به طوري كه در حال حاضر تقريباً زنان در همه كشورها سهم كمتري در تصميم گيري ها و برنامه ريزيهاي توسعه و محيط زيست دارند و از اين نظر دسترسي آنان به آموزشهاي رسمي و غيررسمي محدود است و به دليل كارهاي بسيار و ساعتهاي طولاني فعاليت در خانه، محل كار، روستاها و مزرعه، فرصت بهره گيري از آموزشهاي همگاني را ندارند.سهم آموزشهاي همگاني در بحث محيط زيست ناكافي و نامناسب است و رسانه هاي گروهي بويژه تلويزيون، سرمايه گذاري لازم را براي اين امر حياتي نمي كنند. اگرچه هميشه در رسيدن به سرمنزل مقصود راه صعب است و مشكل، و ليكن مي بايست برای حفظ و صیانت محیط زیست با اينگونه مشكلات مبارزه كنند.

 

 

                                                         واحد محیط انسانی  

                                                         اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي

نوشته شده توسط خوش بيان | | لينک به اين مطلب
یکشنبه هجدهم آذر 1386
استفاده از باكترى هاى نوتركيب جلوگيرى از آلودگى

استفاده از باكترى هاى نوتركيب جلوگيرى از آلودگى

 

فعاليت هاى صنعتى و كشاورزى باعث آزاد شدن فلزات سنگين و سمى در محيط مى شوند. اين فلزات حيات اكوسيستم ها و سلامتى انسان را به مخاطره مى اندازند. باكترى ها مى توانند كاتاليزكننده حالت سمى فلزات به حالت هاى غيرسمى يا كم تحرك آنها باشند. مثلاً احياى مستقيم Cr(iv) (سمى و محلول) به Cr(III) (كمتر سمى و نامحلول)، اكسيداسيون Mn(II)، انتقال فعال جيوه به خارج سلول توسط اپران mer و زيست درمانى به معنى استفاده از اين موجودات در پاكسازى محيط از آلودگى هاست. مى توان سويه هاى باكترى مهندسى شده اى ايجاد كرد كه توانايى زيادى در تجمع يون هاى فلزى داشته باشند. تلاش هايى كه در اين راستا انجام شده شامل بيان بالاى پپتيدها يا پروتئين هايى نظير پلى هيستيدين ها يا متالوتيونين ها است كه به فلزات متصل مى شوند.

فعاليت هاى صنعتى و كشاورزى باعث آزاد شدن فلزات سنگين و سمى در محيط مى شوند. اين فلزات حيات اكوسيستم ها و سلامتى انسان را به مخاطره مى اندازند. باكترى ها مى توانند كاتاليزكننده حالت سمى فلزات به حالت هاى غيرسمى يا كم تحرك آنها باشند. مثلاً احياى مستقيم Cr(iv) (سمى و محلول) به Cr(III) (كمتر سمى و نامحلول)، اكسيداسيون Mn(II)، انتقال فعال جيوه به خارج سلول توسط اپران mer و زيست درمانى به معنى استفاده از اين موجودات در پاكسازى محيط از آلودگى هاست. مى توان سويه هاى باكترى مهندسى شده اى ايجاد كرد كه توانايى زيادى در تجمع يون هاى فلزى داشته باشند. تلاش هايى كه در اين راستا انجام شده شامل بيان بالاى پپتيدها يا پروتئين هايى نظير پلى هيستيدين ها يا متالوتيونين ها است كه به فلزات متصل مى شوند.

فايتوكلاتين ها، كلات كننده هاى بيولوژيكى فلزات سنگين هستند كه وجود آنها در گياهان و بعضى موجودات ديگر (مخمرها و نوعى نماتد) اثبات شده است. در گياهان از ريشه به ساقه و برگ ها منتقل شده، باعث افزايش تجمع فلزات سنگين در برگ هاى گياه مى شوند. PCها، پپتيدهاى غنى از سيستئين هستند كه در پاسخ به تنش فلزات سنگين ساخته مى شوند. آنزيم دست اندركار سنتز، PC سنتتاز (EC2.3.2.15) است كه اين پپتيد را از گلوتاتيون مى سازد. گلوتاتيون منبع اصلى تيول هاى غيرپروتئينى در بيشتر سلول هاى گياهى است و نقش دهنده و پذيرنده الكترون را در بسيارى واكنش هاى بيولوژيكى ايفا مى كند. طبيعت نوكلئوفيلى گروه تيول، در تشكيل باندهاى مركاپتيد و واكنش با الكتروفيل هاى انتخابى اهميت به سزايى دارد. اين واكنش به همراه پايدارى نسبى و حلاليت بالاى گوتاتين در آب، آن را براى حفظ گياهان از تنش هاى محيطى از جمله تنش فلزات سنگين مناسب مى كند. گلوتاتيون همچنين در سم زدايى از تركيبات آلى نقش دارد، يكى ديگر از وظايفى كه براى آن پيشنهاد شده است نقش آن در چرخه سلولى است به اين ترتيب كه با افت مقدار گلوتاتين تقسيم سلولى در مريستم هايى غير از مريستم ريشه كاهش مى يابد. گلوتاتيون، همچنين در تشكيل آنتوسيانين ها و تجمع آنها در واكوئل نيز نقش دارد.

اين مولكول توسط آنزيم فايتوكلاتين سنتاز در سيتوسول پليمريزه شده و فايتوكلاتين را به وجود مى آورد. وقتى سلول هاى گياهى با مخمرها در معرض فلزات سنگين قرار مى گيرند، شروع به توليد فايتوكلاتين مى كنند. فايتوكلاتين تكرارهاى nتايى ۲ تا ۱۱ تايى از دى پپتيد Glu-Cys است كه در انتها به يك باقيمانده Gly ختم مى شود. فايتوكلاتين با فلزات سنگينى از جمله كادميم، نقره، مس و نيز آرسنيت تشكيل كمپلكس مى دهد. همسانه سازى ژن هاى PC سنتاز از گندم، آرابيداپسيس و اخيراً نوعى نماتد انجام و نقش قطعى آنها در سم زدايى از فلزات سنگين به اثبات رسيده است.

سنتز آنزيمى PCها باعث افزايش كاربرد آنها در زيست فناورى شده است. اولاً PCها برخلاف متالوتيونئين ها تركيباتى پايدار بوده، دستخوش پروتئوليز شديد قرار نمى گيرند. ثانياً در مقايسه با متالوتيونئين ها، ظاهراً توانايى انتخاب فلزات را دارند و مخصوصاً به Cd و Cuمتصل مى شوند. زمانى كه باكترى هاى با Cd يا ساير فلزات سنگين (Cu، Ag، Cu )تيمار مى شوند، سنتز Pc، احتمالاً به علت فعال شدن PC سنتاز، به مقدار زيادى افزايش مى يابد. سنتز PC همچنين ممكن است توسط بيان بالاى آنزيم هاى مسير بيوسنتزى خود، مثلاً آنزيم هايى كه در سنتزگلوتاتيون يا سيستئين شركت دارند بهينه شود. البته مقدار گلوتاتيون احتمالاً بيش از هر منبع ديگرى ميزان سنتز PC را محدود مى كند.

از موارد ذكر شده فوق مى توان چنين استنباط كرد كه بيان بالاى PC سنتاز در سويه هاى باكتريايى راهى مطمئن براى اصلاح مقادير فلزات سنگين مثل Cd يا متالوئيدهايى مثل As در پروسه هاى زيست درمانى است. مثلاً ممكن است سويه هاى باكتريايى كه براى تشكيل بيوفيلم ها يا رشد در بيوراكتورها سازگار شده اند در پاكسازى آب ها از آلودگى استفاده شوند، يا باكترى هاى خاكزى كه PC سنتاز در آب ها بيان مى شود در توسعه بيوفيلترها به كار روند. در اين حالت، PCها با فلزات سنگين خاك هاى آلوده تركيب شده منجر به كاهش اثرات سمى آنها در رشد گياهان مى شوند. اين مسئله اخيراً در توتون مورد ارزيابى قرار گرفته است. همچنين بيان بالاى PC سنتاز درگياهان، به علت كلات كردن فلزات، كاربرد بالقوه آنها را در پروسه هاى گياه درمانى افزايش مى دهد.

نوشته شده توسط خوش بيان | | لينک به اين مطلب
یکشنبه هجدهم آذر 1386
پيشينه قانوني ارزيابي اثرات زيست‌محيطي درايران

پيشينه قانوني ارزيابي اثرات زيست‌محيطي درايران

 

در كشور ما ارزيابي اثرات زيست‌محيطي در عين حال كه موضوع و مفهوم جديدي است ولي به لحاظ سابقه تاريخي مي‌توان نشانه‌ها و احكامي را با عناوين ديگر و به شكل ساده‌تر در قوانين و مقررات زيست‌محيطي قبلي ايران جستجو نمود.

در كشور ما ارزيابي اثرات زيست‌محيطي در عين حال كه موضوع و مفهوم جديدي است ولي به لحاظ سابقه تاريخي مي‌توان نشانه‌ها و احكامي را با عناوين ديگر و به شكل ساده‌تر در قوانين و مقررات زيست‌محيطي قبلي ايران جستجو نمود.

 

در قوانين، مقررات و ضوابط سابق كشور، اصطلاح متداول و شناخته شده‌اي تحت عنوان ارزيابي زيست‌محيطي يا ارزيابي اثرات زيست‌محيطي (EIA) Environmental Impact Assessment وجود نداشت و حتي انجام مراحل ارزيابي نيز در شكل و مفهوم حاضر در مقررات قانوني گذشته پيش‌بيني نگرديده بود. براي نخستين بار در سال 1354 در آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/54 كميسيون‌هاي مجلسين وقت،‌ صدور پروانه تأسيس هر نوع كارخانه و كارگاه جديد و توسعه و تغيير كارخانجات و كارگاه‌هاي موجود موكول به رعايت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازي محيط زيست شده بود. البته در اين زمينه عملاً و فقط يك مبحث از ارزيابي زيست‌محيطي يعني استقرار (كه از مباحث اساسي و عمده آن نيز مي‌باشد) ملاك عمل قرار گرفته و رعايت مي‌شد و دامنه آن، بررسي و رعايت مقررات و ضوابط زيست‌محيطي يا ارزيابي موضوع صرفاً از جهت تعيين محل استقرار كارخانجات و كارگاه‌ها و يا نهايتاً توسعه و تغيير محل كارخانجات بود، به نحوي كه احداث صنايع در محل كمترين پي‌آمدهاي زيست‌محيطي را داشته باشد. با بررسي ماده 17 آيين‌نامه مذكور مشخص مي‌شود كه بجز كارخانجات و كارگاه‌ها هيچ يك از طرح‌ها و پروژه‌هاي ديگر مشمول ضوابط استقرار نبوده و اصولاً ارزيابي اثرات زيست‌محيطي انجام نمي‌گرفت. معهذا با وجود خلاء قانوني كه تا سال 1373 در اين مورد وجود داشت، سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس ماده 6 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و وظايفي كه از جهت انجام مطالعات و بررسي‌هاي زيست‌محيطي پيش‌بيني شده بود، در سال 1354 در ساختار تشكيلاتي خود يك بخش ويژه به نام بررسي اثرات توسعه پيش‌بيني و ايجاد نمود. وظيفه اين دفتر بر اساس شرح وظايف مصوب، بررسي اثرات فعاليت‌هاي مختلف در محيط زيست بود. در سال 1358 با كوچك شدن ساختار تشكيلاتي سازمان حفاظت محيط زيست دفتر بررسي اثرات توسعه نيز منحل شد. مجدداً در سال‌هاي اخير، واحد مذكور با عنوان دفتر ارزيابي زيست‌محيطي در حوزه معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ايجاد گرديد و اجراي مقررات نظارتي مربوط به ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌ها و پروژه‌هاي توسعه را بر عهده دارد.

 

منبع: سازمان حفاظت محيط زيست

نوشته شده توسط خوش بيان | | لينک به اين مطلب

ترجمه قالب


Powered By
Theme Site

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس